Chống thấm sàn nền tiếp đất

Mục đích chống thấm sàn nền tiếp đất để ngăn chặn độ ẩm , không gây thấm đá ốp nền , tránh hơi đất và ngăn chặn khí Radon nguy hại cho sức khoẻ .

Hãy chống thấm ngay từ đầu; khi đã bị thấm xử lý chống thấm là một hành trình gian nan .

Các công trình khác